Zwemschool Goederond

PICT0012.JPG

 

Inleiding
Zwemschool Goederond verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Zwemschool Goederond verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

 

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Zwemschool Goederond en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

 

Verwerking Persoonsgegevens
Zwemschool Goederond behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Zwemschool Goederond verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Zwemschool Goederond-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Zwemschool Goederond evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van BEDRIJFSNAAM dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Zwemschool Goederond hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@zwemschoolgoederond.nl of Zwemschool Goederond, Krammer 8, 3232HE Brielle. Zwemschool Goederond verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 


Cookies
De website zwemschoolgoederond.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Zwemschool Goederond beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Zwemschool Goederond na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Zwemschool Goederond gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Zwemschool Goederond website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

 

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Zwemschool Goederond inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Zwemschool Goederond de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Zwemschool Goederond kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Zwemschool Goederond  cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Zwemschool Goederond website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Zwemschool Goederond plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Zwemschool Goederond website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

 

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

 


Beveiliging
Zwemschool Goederond heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

 

Links
Op de websites van Zwemschool Goederond zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Zwemschool Goederond kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Zwemschool Goederond, dan kunt u deze richten aan Zwemschool Goederond, Krammer 8, 3232 HE Brielle, tel: 0181-487970 of per e-mail: info@zwemschoolgoederond.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

 

Wijziging van Privacy Verklaring
Zwemschool Goederond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Zwemschool Goederond adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 Dit is het privacy statement van Zwemschool Goederond B.V.  gevestigd te 3232 HE Brielle aan Krammer 8 (hierna te noemen Zwemschool Goederond )


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zwemschool Goederond is de verantwoordelijke ten opzichte van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam kind

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Mobiel telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum kind

 • Waterangsten kind

 • (Zwem)-ervaringen van kind

 • Bijzonderheden tot betrekking van kind

 • Soort abonnement die u aangaat, keuze uit: Peutersurvival, Zwem-ABC,Snorkel-/Survivalvaardigheidslessen.

 • Locatie waar u de zwemlessen zou willen volgen

 • Gewenste startdatum

 • Betalingswijze, keuze uit: automatische incasso of zelf overboeken

 • IBAN code

 • IBAN nummer

 • Naam rekeninghouder

 • Uw akkoord met de algemene voorwaarden van Zwemschool Goederond.

 • Datum inschrijving

 • Uw akkoord met de Privacy Statement van Zwemschool Goederond.

   

   

   

  Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

  Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming met betrekking tot artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

  Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kunnen op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Zwemschool Goederond. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het mogelijk maken om een presentielijst te maken voor de lesgevers

 • Het mogelijk maken om een zwemdiploma te maken voor uw kind

 • Het mogelijk maken om de zwemvorderingen van uw kind bij te kunnen houden in ons systeem


  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


  Verstrekking aan derden

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

   

  Commerciële doeleinden

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten. U zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op de email te reageren.

  Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


  Inzien, corrigeren of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@zwemschoolgoederond.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijke


  Contact

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: info@zwemschoolgoederond.nl of telefonisch van ma t/m vr van 09.00-12.00 op 0181-487970 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.