Welkom

Zwemschool Goederond is een in 1963 opgericht familiebedrijf waarbij inmiddels de derde generatie aan het roer staat.

Wij zijn een internationaal erkend opleidingsinstituut dat zwemlessen verzorgt: ABC-lessen, privélessen, peutersurvival, snorkelen en lessen in survival vaardigheid.

Doordat onze onderwijzers in het water staan, kunnen zij de kinderen beter begeleiden en wordt uw kind in groepsverband individueel begeleid. Onze groepsgrootte is maximaal 8 kinderen per onderwijzer. Voor peuterlessen is dit 6. Op deze manier kunnen wij uw kind alle  aandacht geven die het verdiend.

Wij werken samen met de Envoz. Het ENVOZ geeft internationaal erkende zwemdiploma’s uit en verzorgt vakopleidingen voor de zwembranche. In hun lijn van het zwemsurvival ABC wordt er, naast zelfredzaamheid, aandacht aan besteedt hoe een kind zijn of haar vriendje het beste kan helpen in een noodsituatie in het water. Deze diploma’s dragen de erkenning van de internationale federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA); een organisatie waar in meer dan 20 landen zwemscholen zijn aangesloten.

Diploma zwemmen

Het A,B en C diploma zijn een must-have voor jong en oud!

Tijdens deze lessen leer je op een leuke, speelse manier de zwemvaardigheden die de basis zullen vormen voor de rest van je zwemmende leven!

 

Lees verder

PeuterSurvival

Ons land kent veel waterrijk gebied, en dat water trekt (kleine) kinderen aan.

In onze peutersurvival-lessen, leren peuters wat ze moeten doen als ze in het water vallen.

 

 

Lees verder

Snorkelen

Wie wil er nou niet heerlijk snorkelen en genieten van al het moois onder water?

Tijdens onze snorkellessen leer je omgaan met je materialen, te communiceren door middel van tekens, en nog veel meer. 

Lees verder

 

Survival vaardigheid

Survival vaardigheid is een prachtige combinatie van survival en een stukje technisch zwemmen.
Het survivalgedeelte is vooral gebaseerd op het redden van jezelf, en van een ander.

 

 

Lees verder

Gratis proef les

U krijgt bij ons een gratis proefles!

Het kan zijn dat uw kind nog helemaal nieuw is, dan is het vooral zijn of haar eerste ervaring in het zwembad en dan uiteraard met de onderwijzer i.p.v. de eigen ouders of verzorgers.

Het kan zijn dat uw kind al ergens anders ervaring heeft opgedaan en er een second opinion nodig is.

Geen probleem u kunt zich aanmelden via onze website. Hier kunt u zich inschrijven, de inschrijving is pas rond als uw kind de eerste proefles heeft gedaan en u beslist bij ons door te willen gaan.

Pietje Paul & Nalou

Pietje Paul en Nalou is het unieke concept van Zwemschool Goederond. Aan de hand van een leuk lesboekje wordt je door Pietje Paul en Nalou meenomen opweg naar het behalen van je zwemdiploma. Middels stickers die verdiendt worden tijdens de lessen wordt je op een leuke interactieve manier gestimuleerd om je lesdoelen te behalen voor het A diploma.

Onze les locaties

't Wapen van Marion

Zeeweg 60, 3233CV
  Oostvoorne

Citta Romana

 Parkweg 1, 3231LV    Hellevoetsluis

Carlton Hotel

 Curieweg 1, 3208KJ     Spijkenisse

Riviéra bad

 Groene kruisweg 1, 3202ST Spijkenisse.

Belangrijke data

Locatie Meander

Oefenzwemmen               Za 6 april 2024

Diplomazwemmen           Za 13 april 2024

Oefenzwemmen               Za 29 juni 2024

Diplomazwemmen           Za 6 juli 2024

Locatie Rivierabad

Oefenzwemmen               Zo 7 april 2024

Diplomazwemmen           Zo 14 april 2024

Oefenzwemmen               Zo 23 juni 2024

Diplomazwemmen           Zo 30 juni 2024

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: het ‘lidmaatschap’, tussen Zwemschool Goederond, hierna te noemen: de zwemschool’, en het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger namens het lid, hierna te noemen: het ‘lid’ 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De zwemschool en het lid zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 4. Indien zich tussen de zwemschool en het lid een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Indien de zwemschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de zwemschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door de zwemschool uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Activiteiten 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van de zwemdiploma’s zoals deze worden uitgegeven door de ENVOZ.

Artikel 3 Lidmaatschap 1. Om een lidmaatschap aan te gaan dient het lid zich in te schrijven door middel van aanmelding op de website, per telefoon, per e-mail of bij de balie van een les locatie. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op onze website www.zwemschoolgoederond.nl. 2. Het lidmaatschap is definitief aangegaan, nadat de inschrijving schriftelijk door de zwemschool is bevestigd. 3. De schriftelijke bevestiging bevat onder andere de definitieve dag, de tijd en de locatie van de zwemles, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de voorkeur van het lid. Hiervan kan niet meer worden afgeweken. 4. De schriftelijke bevestiging bevat tevens de hoogte van het lidmaatschapsgeld, zoals dat van toepassing is op het lid. 5. Bij de schriftelijke bevestiging is een machtigingsformulier gevoegd, dat volledig ingevuld en ondertekend, binnen vijf werkdagen na ontvangst, 6. De zwemschool kan niet aan de schriftelijke bevestiging worden gehouden, indien het lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de schriftelijke bevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 7. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden (het inschrijfgeld), dat gelijktijdig met de eerste betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld dient te worden voldaan. 8. De zwemschool werkt niet met losse lessen maar uitsluitend met maandtarieven. Alleen in de startmaand verrekenen we losse lessen met de aantal lessen.

Artikel 4 Lidmaatschapsgeld en tarieven 1. Het lidmaatschapsgeld is verschuldigd per maand, bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Gedurende onze zomerstop(4 weken) en winterstop (tussen 25 december en 1 januari), blijft het lidmaatschapsgeld onverminderd verschuldigd. Dit geldt ook voor de dagen waarop geen zwemles wordt gegeven, te weten: Paasweekeind (vrijdag t/m maandag), Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksterweekeind (zondag en maandag). In de tariefstelling is hiermee rekening gehouden. 3. De zwemschool stelt jaarlijks, telkens per 1 januari, de tarieven vast voor de verschillende categorieën lidmaatschappen, alsmede de hoogte van het inschrijfgeld. De zwemschool informeert het lid uiterlijk op 30 november over de nieuwe tarieven. 4. Indien het lid niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heeft het lid het recht de overeenkomst te beëindigen per datum van de tariefwijziging. 5. Is er geen schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap ontvangen, dan wordt het lid geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 5 Betaling 1. De zwemschool int het lidmaatschapsgeld door middel van een automatische incasso, op of rond de 27ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarvoor het lidmaatschapsgeld verschuldigd is. 2. In de maand december vindt de automatische incasso plaats op of rond de 23ste van de maand. 3. Bij de schriftelijke bevestiging, genoemd in artikel 3, is een machtigingsformulier voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld gevoegd, dat volledig ingevuld en ondertekend, bij de eerste zwemles in het zwembad dient ingeleverd te worden. 4. Voor iedere betaling van het lidmaatschapsgeld op een andere wijze dan door middel van automatische incasso, wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met een toeslag van € 6,50 administratiekosten. 5. Indien het lid ervoor kiest het lidmaatschapsgeld zelf te betalen aan de zwemschool, dient het lidmaatschapsgeld inclusief de toeslag genoemd in lid 4 van dit artikel, bij vooruitbetaling, te zijn ontvangen door de zwemschool uiterlijk op de 1ste van iedere maand. 6. De kosten voor proef en diplomazwemmen worden vooraf middels een éénmalige incasso geïnd. Bij een geweigerde incasso kan het lid niet deelnemen aan het examen.

Artikel 6 Betalingsachterstand en incassokosten 1. Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld niet kan worden geïnd door middel van automatische incasso, om redenen die redelijkerwijs voor rekening komen van het lid, dan wel het lid zelf niet heeft zorg gedragen voor tijdige betaling, overeenkomstig lid 4 van artikel 5, dan is het lid van rechtswege in verzuim. 2. Het lid ontvangt van de zwemschool een schriftelijke herinnering met het verzoek om alsnog te betalen. Het lid is verplicht aan dit verzoek te voldoen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de herinnering. Per herinnering wordt € 9,75 herinneringskosten in rekening gebracht. 3. Indien ondanks de herinnering betaling uitblijft, is het lid van rechtswege in gebreke. 4. Bij uitblijvende betaling zal de zwemschool de vordering ter incasso uit handen geven en het lidmaatschap opschorten. U bent in dat geval naast de betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door de zwemschool geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke kosten. 5. Opschorting betekent dat het lid de verdere toegang tot de zwemschool zal worden onthouden, totdat volledige betaling van de achterstand in lidmaatschapsgelden, is ontvangen door de zwemschool. 6. Opschorting van het lidmaatschap als bedoeld in lid 5 van dit artikel, ontslaat het lid niet van de betaling van het lidmaatschapsgeld voor de periode waarin het lid geschorst is van het lidmaatschap. 7. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan (afsluitende) examens.

 

 Artikel 7 Beëindiging lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden tegen het einde van de maand, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn. 2. Het lidmaatschap is definitief beëindigd, nadat de beëindiging schriftelijk door de zwemschool is bevestigd. 3. De schriftelijke bevestiging bevat onder andere de juiste datum waarop de beëindiging van het lidmaatschap ingaat, alsmede een opgave van openstaande betalingsverplichtingen. 5. Vóór het einde van het lidmaatschap draagt het lid zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde lidmaatschapsgelden en overige, daarmee samenhangende kosten. 6. In ieder geval eindigt het lidmaatschap van het lid na het behalen van het zwemdiploma C. Indien het lid het lidmaatschap wenst voort te zetten in een andere categorie van lidmaatschappen, zal het lid hiertoe de procedure volgens overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden. In dit geval zijn geen inschrijfkosten verschuldigd.

Artikel 8 Rechten bij ziekte en overige afwezigheid 1. Lessen welke vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed en kunnen niet worden ingehaald. Het lidmaatschapsgeld blijft onverminderd verschuldigd. 2. Ingeval van langdurige afwezigheid door ziekte ten gevolge van een botbreuk, dan wel een operatieve ingreep, door middel van bewijsstukken door het lid aan te tonen, kan in goed overleg met de zwemschool besloten worden de lessen in te halen op door de zwemschool te bepalen dagen, tijden en locaties. 3.. Voor de gevallen bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt een eigen risico van twee weken.

Artikel 9 Restitutie gelden 1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de kalendermaand vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden, er wordt zo veel mogelijk aan het einde van de kalendermaand examen gezwommen. 2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

Artikel 10 Privacy beleid 1. De zwemschool verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over het lid, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van de zwemschool. 2. De zwemschool verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden.

Artikel 11 Overige bepalingen 1. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de zwemschool hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de zwemschool zijn bevestigd. 2. Voor alle locaties heeft de zwemschool een huishoudelijk reglement (de huisregels) opgesteld. Dit reglement wordt meegezonden met de schriftelijke bevestiging bedoeld in artikel 3. 3. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat het lid en/of diens begeleiders uit de locatie worden geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan de zwemschool, tot beëindiging van het lidmaatschap. 4. In ieder geval zal het lidmaatschap van het lid door de zwemschool worden beëindigd, wanneer sprake is van ongepast gedrag van het lid, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers van de zwemschool, leden van de zwemschool of medewerkers van door de zwemschool gehuurde en/of gebruikte accommodaties, waaronder mede begrepen zwembaden. 5. De zwemschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden of i.v.m. de bezettingsgraad tijdens vakantieperiodes, zwemlessen naar andere tijden dan wel andere locaties te verplaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de desbetreffende leden.

Artikel 12 Overmacht 1. De zwemschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het lid indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de zwemschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de zwemschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de zwemschool of van derden daaronder begrepen. De zwemschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de zwemschool zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. De zwemschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Veiligheid 1. De zwemschool spant zich tijdens alle lessen met de grootst mogelijke zorg in om de veiligheid te waarborgen voor de leerling. 2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de medewerker bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. De zwemschool is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de zwemschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de zwemschool en u worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is. 3. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de zwemschool en kunnen worden ingezien en geprint, dan wel tegen betaling van portokosten toegezonden per gewone post. 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van de zwemschool. 3. De zwemschool is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De zwemschool zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen. 4. Indien het lid niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht het lidmaatschap met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

Artikel 16 Slotbepaling Door betaling van het inschrijfgeld, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2016 en vervangen alle overige, eerder gepubliceerde, algemene voorwaarden van de zwemschool.

Machtiging

De eerste incasso bij inschrijving, zal een week na de eerste zwemles plaatsvinden.
De vervolgincasso voor de termijn betalingen van het lesgeld zullen altijd op de 27ste van de maand plaatsvinden, tenzij de 27ste in een weekend valt, dan is de incasso op de vrijdag ervoor.
Uitzondering is de maand december, in deze maand is de incasso op de 23ste tenzij de 23ste in een weekend valt, dan is de incasso op de vrijdag ervoor.

Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Lever daarbij ook 1x de algemene voorwaarden ondertekend in.

Huisreglement Van Marion

Huisreglement Zwemschool Goederond van Marion.

Dit huishoudelijk reglement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Zwemschool Goederond.

 • Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 • In de kleed- en zwembadruimte, is het in verband met de hygiëne, verplicht slofjes over de schoenen te dragen. De kinderen die gaan zwemmen kunnen hun schoenen en sokken in de vakkenkast plaatsten, kinderen die wel mee naar binnen gaan, graag slofjes aandoen.
 • Laat de kinderen nooit onbeheerd achter. De zwemschool kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • De kinderen kunnen zich 10 minuten voor aanvang omkleden.
 • 5 minuten voor tijd, mag uw kind in de zwemzaal/douche wachten.
 • Ouders/ verzorgers die de kinderen ophalen dienen 2 minuten voor tijd in de kleedkamer te wachten.
 • Laat uw kind(eren) vóór de zwemles naar het toilet gaan.
 • De kinderen mogen tijdens de les geen sieraden dragen.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan om bij de zwemles te kijken. Dit in verband met de aandacht van de kinderen voor de zwemles.
 • in de 1e week van de nieuwe maand is er kijk les, dit is de laatste 10 minuten van de les.
 • Wij zijn te gast in het hotel, houd u hier rekening mee met uw kinderen. Het personeel van de accommodatie  kan u aanspreken op uw gedrag en u dient dit in acht te nemen.
 • Ongepast gedrag kan verwijdering van de zwemles betekenen.
 • Na de zwemles dient u de materialen weer netjes op te bergen in de daarvoor bestemde bakken, manden en of haken.
 • Mocht u tijdens de les boodschappen gaan doen. Graag weer op tijd op de zwemles terug zijn.
 • Mocht uw kind verhinderd zijn voor de zwemles, kunt u dit in het leerlingvolgsysteem aangeven.
 • Inhalen van de zwemles is helaas niet mogelijk, tenzij uw kind langdurig ziek is. Zie artikel 8 van de algemene voorwaarden.
 • U dient ten allen tijden het lesgeld op tijd te voldoen.
Huisreglement Citta Romana

Huisreglement Zwemschool Goederond Citta Romana.

Dit huishoudelijk reglement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Zwemschool Goederond.

 • Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 • In de kleed- en zwembadruimte, is het in verband met de hygiëne, verplicht slofjes over de schoenen te dragen. Ook alle kinderen moeten deze dragen. Deze kunt u bij de receptie kopen of u kunt er zelf voor zorgdragen. 
 • Laat de kinderen nooit onbeheerd achter. De zwemschool kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • De kinderen kunnen zich 10 minuten voor aanvang omkleden.
 • Laat uw kind(eren) vóór de zwemles naar het toilet gaan.
 • De kinderen mogen tijdens de les geen sieraden dragen.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan om bij de zwemles te kijken. Dit in verband met de aandacht van de kinderen voor de zwemles.
 • Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind, kunt u dit tijdens de laatste 5 minuten van uw eigen zwemles doen, ook kunt u het leerlingvolgsysteem hiervoor gebruiken.
 • In de eerste week van de maand is er een kijk les. Deze is altijd de laatste 10 minuten van de zwemles.
 • Wij zijn te gast op het resort, houd u hier rekening mee met uw kinderen. De receptie kan u aanspreken op uw gedrag en u dient dit in acht te nemen.
 • Ongepast gedrag kan verwijdering van de zwemles betekenen.
 • Het is niet toegestaan om in het lounge gedeelte (bij receptie) te wachten tijdens de zwemles.
 • Na de zwemles dient u de materialen weer netjes op te bergen in de daarvoor bestemde bakken, manden en of haken.
 • Probeer het aantal mensen te beperken tijdens onze kijklessen i.v.m. veiligheid rondom het bad.
 • Mocht u tijdens de les boodschappen gaan doen. Graag weer op tijd op de zwemles terug zijn.
 • Mocht uw kind verhinderd zijn voor de zwemles, kunt u dit via het leerlingvolgsysteem afmelden.
 • Inhalen van de zwemles is helaas niet mogelijk, tenzij uw kind langdurig ziek is. Zie artikel 8 van de algemene voorwaarden.
 • U dient ten allen tijden het lesgeld op tijd te voldoen.
 • Mocht er zich een situatie voordoen waarin deze huisregels niet voorzien, dient u ten allen tijden de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.
 • Mededelingen vanuit de Zwemschool (vakantieroosters, nieuwsbrieven) verlopen per mail en u kunt deze altijd teruglezen via het leerlingvolgsysteem.          

 

Huisreglement Carlton oasis

Huisreglement Zwemschool Goederond Carlton.

Dit huishoudelijk reglement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Zwemschool Goederond.

 • Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 • In de kleed- en zwembadruimte, is het in verband met de hygiëne, verplicht slofjes over de schoenen te dragen. Ook alle kinderen moeten deze dragen.
 • Laat de kinderen nooit onbeheerd achter. De zwemschool kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • De kinderen kunnen zich 10 minuten voor aanvang omkleden.
 • De kinderen worden opgehaald uit de kleedruimte.
 • Ouders/verzorgers die de kinderen ophalen, dienen 2 minuten voor tijd in de kleedkamer te wachten.
 • Laat uw kind(eren) vóór de zwemles naar het toilet gaan.
 • De kinderen mogen tijdens de les geen sieraden dragen.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan om bij de zwemles te kijken. Dit in verband met de aandacht van de kinderen voor de zwemles.
 • In de eerste week van de nieuwe maand is er kijk les, dit is de laatste 10 minuten van de les.
 • Wij zijn te gast in het hotel, houd u hier rekening mee met uw kinderen. De receptie kan u aanspreken op uw gedrag en u dient dit in acht te nemen.
 • Ongepast gedrag kan verwijdering van de zwemles betekenen.
 • Na de zwemles dient u de materialen weer netjes op te bergen in de daarvoor bestemde bakken, manden en of haken.
 • Mocht u tijdens de les boodschappen gaan doen. Graag weer op tijd op de zwemles terug zijn.
 • Mocht uw kind verhinderd zijn voor de zwemles, kunt u dit in het leerlingvolgsysteem aangeven.
 • Inhalen van de zwemles is helaas niet mogelijk, tenzij uw kind langdurig ziek is. Zie artikel 8 van de algemene voorwaarden
Huisreglement Rivéra bad

Huisreglement Zwemschool Goederond Rivièrabad.

Dit huishoudelijk reglement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Zwemschool Goederond.

 • Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 • Laat de kinderen nooit onbeheerd achter. De zwemschool kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • U gaat naar binnen via de ingang van de Kempvis (links om het gebouw heen) en u kunt uw kind in de grote kleedkamers omkleden.
 • De kinderen kunnen zich 10 minuten voor aanvang omkleden.
 • De kinderen worden opgehaald door de instructeur bij de kleedkamers.
 • Laat uw kind(eren) vóór de zwemles naar het toilet gaan.
 • De kinderen mogen tijdens de les geen sieraden dragen.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan om bij de zwemles te kijken. Dit in verband met de aandacht van de kinderen voor de zwemles.
 • In de 1e week van de nieuwe maand is er kijk les, dit is de laatste 10 minuten van de les.
 • Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind, kunt u dit tijdens de laatste 5 minuten van uw eigen zwemles doen, alleen door de huidige maatregelen kunt u het beste even mailen.
 • Wij zijn te gast bij het Rivièrabad, houd u hier rekening mee met uw kinderen. Het personeel van de accommodatie kan u aanspreken op uw gedrag en u dient dit in acht te nemen.
 • Ongepast gedrag kan verwijdering van de zwemles betekenen.
 • Mocht u gaan vrij zwemmen, gelieve niet het materiaal te gebruiken van zwemschool Goederond. U dient zelf drijfmiddelen mee te nemen.
 • Mocht u tijdens de les boodschappen gaan doen. Graag weer op tijd op de zwemles terug zijn.
 • Mocht uw kind verhinderd zijn voor de zwemles, kunt u dit in het leerlingvolgsysteem aangeven.
 • Het is absoluut niet toegestaan dat uw kind bij het wedstrijd bad rondhangt. Dit is voor de veiligheid van uw kind. Uw kind mag dan ook nooit zonder toezicht in het wedstrijd bad zijn.
 • Inhalen van de zwemles is helaas niet mogelijk, tenzij uw kind langdurig ziek is. Zie artikel 8 van de algemene voorwaarden.
 • U dient ten allen tijden het lesgeld op tijd te voldoen.